Όροι και προϋποθέσεις

Όροι συμμετοχής

 1. Αντικείμενο

Άρθρο 1 Αυτοί οι Γενικοί Όροι έχουν στόχο την ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της TRENDFIELD , με Ενιαίο Αναγνωριστικό Κωδικό που θα αποκαλείται παρακάτω για λόγους συντομίας «Ο Προμηθευτής», αφενός και των Πελατών, που θα αποκαλούνται παρακάτω «οι Χρήστες» της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου trendfieldgr.eu, που θα αποκαλείται „trendfieldgr.eu ” αφετέρου, και των προμηθευτών εμπορευμάτων. 

 

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Άρθρο 2 Πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου και του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών:

 1. Επωνυμία του Προμηθευτή: B.T.C. Ltd  VAT205008024
 2. Έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Bulgaria, Sofia, str.obikolna
  3. Διεύθυνση πραγματοποίησης της δραστηριότητας και διεύθυνση παραλαβής διαμαρτυριών εκ μέρους των καταναλωτών: Bulgaria,
 3. Στοιχεία αλληλογραφίας: Δημοκρατία της Bulgaria, Sofia, info trendfieldltd@gmail.com, κινητό τηλέφωνο: +44 7411317949

ІІІ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

Άρθρο. 3 https://trendfieldgr.eu είναι πλατφόρμα για ηλεκτρονικό εμπόριο, που είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://trendfieldgr.eu  και μέσω της οποίας οι Χρήστες έχουν την δυνατότητα να συνάπτουν συμβόλαιο αγοροπωλησίας και προμήθειας των προσφερόμενων στην πλατφόρμα εμπορευμάτων, όπως:

 1. Να κάνουν εγγραφή και να δημιουργήσουν προφίλ για επίσκεψη του ηλεκτρονικού καταστήματος του Προμηθευτή στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu και για χρήση των επιπρόσθετων υπηρεσιών για παραχώρηση πληροφοριών.
 2. Να δουν τα προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές και τους όρους προμήθειας.
 3. Να συνάπτουν με τους προμηθευτές συμβόλαια αγοροπωλησίας και προμήθειας των προσφερόμενων στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu εμπορευμάτων.
 4. Να κάνουν πληρωμές σχετικά με τα συμβόλαια που έχουν συνάψει μέσω της πλατφόρμας https://trendfieldgr.eu και να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
 5. Να λαμβάνουν πληροφορίες για καινούργια προϊόντα, που προσφέρονται από τους προμηθευτές στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu
 6. Να κάνουν ηλεκτρονικές δηλώσεις σχετικά με την σύναψη ή με την εκτέλεση των συμβολαίων με τους προμηθευτές στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu μέσω της διεπαφής της ιστοσελίδας https://trendfieldgr.eu στο διαδίκτυο.
 7. Να ενημερώνονται για τα νόμιμα δικαιώματα τους, κυρίως μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας https://trendfieldgr.eu στο διαδίκτυο.
  8. Να ασκούν το δικαίωμα άρνησης όταν αυτό είναι εφαρμοστέο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

Άρθρο 4. Οι προμηθευτές στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  διοργανώνουν την προμήθεια των προϊόντων και εγγυώνται τα δικαιώματα των Χρηστών, όπως προβλέπονται στον νόμο, στα πλαίσια της καλής πίστης και των κριτηρίων και όρων που έχουν υιοθετηθεί στην πράξη, στο εμπορικό δίκαιο και στο δίκαιο περί καταναλωτών.

Άρθρο 5. (1) Οι Χρήστες συνάπτουν με τους προμηθευτές στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  συμβόλαιο αγοροπωλησίας των προϊόντων στην διεύθυνση https://trendfieldgr.eu , η οποία φυλάσσεται στο αρχείο δεδομένων του Προμηθευτή της πλατφόρμας.

(2) Σύμφωνα με το συναφθέν με τους Χρήστες συμβόλαιο αγοροπωλησίας προϊόντων, ο προμηθευτής στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  υποχρεώνεται να διοργανώσει την προμήθεια και την μεταβίβαση της κυριότητας των καθορισμένων από τον Χρήστη προϊόντων μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας. Οι Χρήστες έχουν δικαίωμα να διορθώνουν λάθη κατά την πληκτρολόγηση πληροφοριών όχι αργότερα από την στιγμή πραγματοποίησης της δήλωσης βουλήσεως για σύναψη συμβολαίου με τον αντίστοιχο προμηθευτή στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu 

(3) Οι Χρήστες πληρώνουν στον Προμηθευτή της πλατφόρμας ή στον προμηθευτή που επέλεξαν στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  αμοιβή για τα προϊόντα που προμηθεύθηκαν, σύμφωνα με τους όρους της πλατφόρμας https://trendfieldgr.eu  και με αυτούς τους γενικούς όρους. Το ύψος της αμοιβής ανέρχεται στην τιμή που αναφέρεται στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu 

(4) Μέσω της πλατφόρμας https://trendfieldgr.eu  επιλέγεται το πρόσωπο που θα πραγματοποιήσει την προμήθεια των δηλωμένων από τους Χρήστες προϊόντων εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπονται στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  και σύμφωνα με αυτούς τους γενικούς όρους.

Άρθρο 6. (1) Ο Χρήστης, ο Προμηθευτής και οι μεμονωμένοι προμηθευτές στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με την σύναψη και την εκτέλεση του συμβολαίου αγοροπωλησίας δύναται να πραγματοποιούνται δια της ηλεκτρονικής οδού και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων με την έννοια του Νόμου περί ηλεκτρονικού εγγράφου και ηλεκτρονικής υπογραφής και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου.

(2) Νοείται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που έχουν γίνει από τους Χρήστες της ιστοσελίδας, έχουν γίνει από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία που παραχωρήθηκαν από τον Χρήστη κατά την εγγραφή, εάν ο Χρήστης έχει πληκτρολογήσει το αντίστοιχο όνομα και κωδικό πρόσβασης.

 

ІV. ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ FАЅНІОNМІХ.gr 

Άρθρο 7. (1) Για να χρησιμοποιεί την https://trendfieldgr.eu  για σύναψη συμβολαίων αγοροπωλησίας προϊόντων, ο Χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει όνομα και κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης της επιλογής του ή να ακολουθήσει την διαδικασία «Γρήγορης παραγγελίας» στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή, όπου θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί αυτούς τους γενικούς όρους.

(2) Το όνομα και ο κωδικός απομακρυσμένης πρόσβασης ορίζονται από τον Χρήστη μέσω της online εγγραφής στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu , σύμφωνα με την αναφερόμενη διαδικασία.

(3) Με την συμπλήρωση των στοιχείων και με το πάτημα των πλήκτρων «Εγγραφή» ή «Είσοδος μέσω fасеbооk» ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει τους γενικούς όρους, συμφωνεί με το περιεχόμενο τους και υποχρεώνεται να τους τηρεί.

(4) Ο Προμηθευτής της πλατφόρμας https://trendfieldgr.eu  επιβεβαιώνει την εγγραφή του Χρήστη, μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην αναφερόμενη από τον Χρήστη ηλεκτρονική διεύθυνση. Δημιουργείται προφίλ του Χρήστη και μεταξύ εκείνου και του Προμηθευτή στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  δημιουργούνται συμβατικές σχέσεις.

(5) Κατά την εγγραφή ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να παραχωρήσει αληθή και επίκαιρα στοιχεία. Σε περίπτωση αλλαγής, ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος άμεσα να ενημερώσει τα στοιχεία που έχει αναφέρει κατά την εγγραφή του.

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΑΣ

Άρθρο 8 Οι Χρήστες χρησιμοποιούν κυρίως την διεπαφή της ιστοσελίδας του Προμηθευτή στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu για να συνάπτουν συμβόλαια αγοροπωλησίας των προσφερόμενων από τους προμηθευτές στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  προϊόντων.

Άρθρο 9 Οι Χρήστες συνάπτουν το συμβόλαιο αγοροπωλησίας των προϊόντων στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  τηρώντας την εξής διαδικασία:

(1) Εγγραφή στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  ή είσοδος μέσω του fасеbооk και παραχώρηση των απαραίτητων στοιχείων, εάν μέχρι στιγμής ο Χρήστης δεν έχει κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu .

(2) Είσοδος στο σύστημα για πραγματοποίηση παραγγελιών στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  μέσω αναγνώρισης με όνομα και κωδικό πρόσβασης.

(3) Επιλογή ενός ή περισσότερων προϊόντων που προσφέρονται από τους προμηθευτές στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  και την πρόσθεση των προϊόντων στην λίστα προς αγορά.

(4) Επιλογή προϊόντων από την λίστα προϊόντων προς αγορά από τους αντίστοιχους προμηθευτές στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  (5) Παραχώρηση στοιχείων για την πραγματοποίηση της προμήθειας.

(6) Επιλογή τρόπου και στιγμής πληρωμής της τιμής.

(7) Επιβεβαίωση της παραγγελίας

 

VІ. Περιεχόμενο του συμβολαίου 

Άρθρο 10 (1) Οι προμηθευτές στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  και οι Χρήστες συνάπτουν ξεχωριστά συμβόλαια αγοροπωλησίας των προϊόντων, που έχουν δηλωθεί από τους Χρήστες, ανεξάρτητα εάν έχουν επιλεχθεί με την ίδια ηλεκτρονική δήλωση και από την ίδια λίστα με εμπορεύματα για αγορά.

(2) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  μπορεί να διοργανώσει την ταυτόχρονη προμήθεια των παραγγελμένων με ξεχωριστά συμβόλαια αγοροπωλησίας προϊόντων. Η προμήθεια των παραγγελμένων από τους Χρήστες προϊόντων πραγματοποιείται από τον επιλεγμένο μέσω της πλατφόρμας https://trendfieldgr.eu  προμηθευτή του αντίστοιχου προϊόντος, για το οποίο ο Χρήστης ενημερώνεται τη στιγμή προμήθειας.

(3) Τα δικαιώματα των Χρηστών σχετικά με τα προϊόντα που προμηθεύθηκαν ασκούνται ξεχωριστά για κάθε συμβόλαιο αγοροπωλησίας. Η άσκηση των δικαιωμάτων σχετικά με το προϊόν που προμηθεύθηκε δεν αφορά και δεν έχει ισχύει για τα συμβόλαια αγοροπωλησίας των άλλων προϊόντων. Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει την ιδιότητα καταναλωτή με την έννοια του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, η άσκηση του δικαιώματος απόσυρσης από το συμβόλαιο αγοροπωλησίας συγκεκριμένου προϊόντος δεν έχει σχέση με τα συμβόλαια αγοροπωλησίας άλλων προϊόντων που έχουν προμηθευτεί στον καταναλωτή.

Άρθρο 11 Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων επί του συμβολαίου αγοροπωλησίας ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να αναφέρει ρητά και απερίφραστα το συμβόλαιο και το προϊόν σχετικά με το οποίο ασκεί τα δικαιώματα.

Άρθρο 12 Ο Χρήστης μπορεί να πληρώσει την τιμή για τα ξεχωριστά συμβόλαια αγοροπωλησίας συνολικά κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας ή κατά την προμήθεια τους.

 

VІІ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Άρθρο 13 Οι κανόνες αυτού του Μέρους 7 των γενικών όρων εφαρμόζονται μόνο για Χρήστες για τους οποίους, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά την σύναψη του συμβολαίου αγοροπωλησίας ή κατά την εγγραφή τους στο https://trendfieldgr.eu , μπορεί να συναχθεί ότι είναι καταναλωτές με την έννοια του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, του Νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου και/ή της Οδηγίας 2011/83/EO του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2011.

Άρθρο 14. (1) Τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που προσφέρονται από τους προμηθευτές στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  αναφέρονται στο προφίλ του κάθε προϊόντος στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu .

(2) Η τιμή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών, ορίζεται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  και από τους προμηθευτές της επιλογής του στο προφίλ κάθε προϊόντος στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu .

(3) Η αξία των ταχυδρομικών και μεταφορικών εξόδων, που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των προϊόντων ορίζεται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  και παραχωρείται ως πληροφορία στους Χρήστες κατά την επιλογή των προϊόντων για την σύναψη του συμβολαίου αγοροπωλησίας.

(4) Οι τρόποι πληρωμής, προμήθειας και εκτέλεσης του συμβολαίου ορίζονται σε αυτούς τους γενικούς όρους και στις πληροφορίες που παραχωρήθηκαν στον Χρήστη μέσω των μηχανισμών στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu .

(5) Οι πληροφορίες που έχουν παραχωρηθεί στους Χρήστες επί αυτού του άρθρου είναι επίκαιρες κατά την στιγμή απεικόνισης τους στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  πριν την σύναψη του συμβολαίου αγοροπωλησίας.

(6) Οι Χρήστες συμφωνούν ότι όλες οι απαιτητές από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών πληροφορίες δύναται να παραχωρούνται μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας https://trendfieldgr.eu  ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 15. (1) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι οι προμηθευτές στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν προκαταβολικές πληρωμές για τα συναφθέντα με τον καταναλωτή συμβόλαια αγοροπωλησίας προϊόντων και για την προμήθεια τους.

(2) Είναι στην κρίση του Χρήστη εάν θα πληρώσει στους προμηθευτές στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  την τιμή προμήθειας των προϊόντων πριν ή κατά την προμήθεια τους.

(3) Σε περίπτωση που η αξία της παραγγελίας του Καταναλωτή είναι ισάξια ή υπερβαίνει το νόμιμο όριο για πληρωμές σε μετρητά, η πληρωμή πραγματοποιείται μόνο μέσω εμβάσματος ή μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον λογαριασμό του Προμηθευτή.

 1. για την προμήθεια προϊόντων που δημιουργήθηκαν με παραγγελία του καταναλωτή ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις.
 2. για την προμήθεια προϊόντων, η ποιότητα των οποίων μπορεί να υποβαθμιστεί λόγω της φύσης τους ή έχουν σύντομη ημερομηνία λήξης.
 3. για την προμήθεια σφραγισμένων εμπορευμάτων που έχουν ανοιχθεί μετά την προμήθεια τους και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγείας και υγιεινής
 4. για την προμήθεια εμπορευμάτων που μετά την προμήθεια τους και λόγω της φύσης τους έχουν αναμιχθεί με άλλα εμπορεύματα από τα οποία δεν δύναται να ξεχωριστούν

(3) Όταν ο προμηθευτής στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για παραχώρηση πληροφοριών, όπως προβλέπεται στον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, ο Χρήστης έχει δικαίωμα να αποσυρθεί από το συναφθέν συμβόλαιο έως ενός έτος και 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του εμπορεύματος. Όταν οι πληροφορίες έχουν παραχωρηθεί στον καταναλωτή εντός της προθεσμίας της άρνησης, η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία παραχώρησης των πληροφοριών. Ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα να κάνει δήλωση βουλήσεως για άρνηση επί αυτού του άρθρου άμεσα ενώπιον του αντίστοιχου προμηθευτή, μέσω του ενιαίου εντύπου απόσυρσης από την σύμβαση, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα https://trendfieldgr.eu  και στο Παράρτημα 1 σε αυτούς τους γενικούς όρους.

(4) Όταν ο Καταναλωτής έχει ασκήσει το δικαίωμα απόσυρσης από την σύμβαση εξ αποστάσεως, ο προμηθευτής προς τον οποίον έχει γίνει η πληρωμή, αποκαθιστά όλα τα ποσά που έχει λάβει από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων προμήθειας, χωρίς να καθυστερεί αδικαιο&lambda