Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Λόγοι συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων.
Αρθ. 1.  Ο διαχειριστής συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος https://trendfieldgr.eu και τη σύναψη συμβάσης  με την εταιρεία, σύμφωνα με το αρθ. 6, παρ.1 , Κανονισμός (ΕΕ) 2016/ 679 (GDPR) και ιδίως με βάση τους ακόλουθους λόγους:

 • Τη ρητή συγκατάθεσή σας ως πελάτης.
 • Εκτέλεση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή σε σύμβαση μαζί σας.
 • Συμμόρφωση μιας νομικής υποχρέωσης, η οποία ισχυεί για το Διαχειριστή
 • Για τους σκοπούς των νόμιμων συμφέροντων του Διαχειριστή ή εντός τρίτου μέρους.

Στόχοι και αρχές κατά τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.
Αρθ. 2. (1) Εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε σε σχέση με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος https://trendfieldgr.eu  και τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων σκοπών :

 • δημιουργία προφίλ και παροχή όλοκληρης της λειτουργικότητας  κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος
 • εξατομίκευση ενός συμβαλλόμενου μέρους
 • λογιστικούς σκοπούς
 • στατιστικούς σκοπούς
 • προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών
 • πρόβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης για παροχή της σχετικής υπηρεσίας
 • αποστολή ενημερωτικού δελτίου κατόπιν αιτήματός σας

(2) Εμείς ακολουθούμε τις ακόλουθες αρχές κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • νομιμότητα, ακεραιότητα και διαφάνεια
 • περιορισμό των σκοπών της επεξεργασίας
 • συνάφεια με τους σκοπούς της επεξεργασίας και ελαχιστοποίηση των συλλεγμένων δεδομένων
 • ακρίβεια και επικαιρότητα των δεδομένων
 • περιορισμό της αποθήκευσης προκείμενου να επιτευχθούν οι στόχοι
 • ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα της επεξεργασίας και εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

(3) Κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων, ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα με στόχο την προστασία των ακόλουθων έννομων ενδιαφερόντων:

 • εκτέλεση των υποχρεώσεων του έναντι στην Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, το Υπουργείο Εσωτερικών και άλλων κρατικών και δημοτικών αρχών.

Τί είδους προσωπικών δεδομένων συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει η εταιρεία μας

Αρθ.3.  Η εταιρεία εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες με τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για τους ακόλουθους λόγους:

 • Εγγραφή χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και εκτέλεση σύμβασης για αγοραπωλησία εξ αποστάσεως- σκόπος αυτής της ενέργειας είναι η δημιουργία προφίλ για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος για την αγορά προϊόντων και την παροχή δεδομένων για επικοινωνία κατά την παράδοση των αγορασμένων προϊόντων. Η εγγραφή και η δημιουργία προφίλ για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι υποχρεωτικό βήμα από την παροχή της υπηρεσίας και είναι προσβάσιμη σε μεγάλο βαθμό και χωρίς της δημιουργία προφίλ μέσω της επιλογής «Γρήγορη Παραγγελία», όπως και μέσω της σύνδεσης του προφίλ σας στο Google+ ή στο Facebook. Συμπέρασμα από την εκτίμηση αντίκτυπου: Με βάση την εκτίμηση του αντίκτυπου, ο Υπεύθυνος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θεωρεί ότι η λειτουργία «Εγγραφή χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και εκτέλεση σύμβασης για αγοραπωλησία εξ αποστάσεως» επιτρέπεται να εκτελεστεί και παρέχει  επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων των δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις GDPR.
 • Σύναψη και εκτέλεση της εμπορικής συμφωνίας με τον πελάτη ή το συνεργάτη- ο στόχος της ενέργειας είναι η σύναψη και η εκτέλεση μιας σύμβασης με εμπορικό έταιρο ή πελάτη και τη  διοίκησή του.  Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων και της περίστασης πως ένα μέρος από αυτά συλλέγονται από δημόσια διαθέσιμες πηγές, ο Υπεύθυνος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θεωρεί πως η πραγματοποίηση  αξιολόγησης αντικτύπου δεν είναι απαραίτητο να διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων της ενέργειας.
 • Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρηση ή διεξαγωγή επιστροφής- στόχος αύτης της ενέργειας είναι διαχείριση της διαδικασίας στην άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ή επιστροφής από τον πελάτη. Δεδομένου το περιορισμένο πεδίο των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων, ο Υπεύθυνος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θεωρεί πως η διεξαγωγή αξιολόγησης δεν είναι απαραίτητη η εκτίμηση της επιρροής της ενέργειας .

Αρθ. 4. (1) Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών για τους εξής σκοπούς και βάσει των ακόλουθων λόγων:

 • Δεδομένα για την εγγραφή και την λήψη ενημερωτικού δελτίου (ονοματεπώνυμο, e-mail)
  ⎫Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα: 1) Πραγματοποίηση επικοινωνίας με το χρήστη και αποστολή πληροφοριών προς εκείνον, 2) για τους στόχους της εγγραφής του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως και 3) για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου.
  ⎫Λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων- Με την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας  χωρίς εγγραφή ή κατά τη σύναψη γραπτής σύμβασης ανάμεσα στο Διαχειριστή και εσάς δημιουργείται μια συμβατική σχέση, βάσει της οποίας ,επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα- αρθ. 6, παρ. 1 β. (β) GDPR.  Τα δεδομένα σας για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου επεξεργάζονται με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας- αρθ. 6, παρ. 1, β (α) GDPR.
 • Στοίχεια για την παράδοση (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση)
  ⎫Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα στοιχεία:  Εκτέλεση των υποχρεώσεων του διαχειριστή σύμφωνα με τη σύμβαση αγοραπωλησίας εξ αποστάσεως και παράδοσης των αγορασθέντων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης του δικαιώματος επιστροφής και αλλαγής ή  άρνηση από τα αγορασθέντα προϊόντα.
  ⎫ Λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων- Με την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας  χωρίς εγγραφή ή κατά τη σύναψη γραπτής σύμβασης ανάμεσα στο Διαχειριστή και εσάς δημιουργείται μια συμβατική σχέση, βάσει της οποίας ,επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα- αρθ. 6, παρ. 1 β. (β) GDPR.
 • Στοιχεία από τα προφίλ σας στα κοινωνικά δίκτυα (δημόσια διαθέσημες πληροφορίες από τα προφίλ σας στα Google+, Facebook)
  ⎫Σκόπος για τον οποίο συλλέγονται τα στοιχεία: 1) Πραγματοποίηση επικοινωνίας με τον χρήστη και αποστολή πληροφοριών προς εκείνον και 2) για τους στόχους εγγραφής  του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστμα.
  ⎫ Λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων- Με την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα  μέσω προφίλ σε κοινωνικό δίκτυο, ανάμεσα στο Διαχειριστή και εσάς δημιουργείται μια συμβατική σχέση, βάσει της οποίας ,επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα- αρθ. 6, παρ. 1 β. (β) GDPR.

(2) Ο Διαχειριστής δε συλλέγει και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν τα εξής:

 • αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή
 • αποκαλύπτουν πολιτικές, θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή  συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις
 • αποκαλύπτουν γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, στοιχεία για την κατάσταση της υγείας ή στοιχεία για τη σεξουαλική ζωή ή το σεξουαλικό προσανατολισμό .

(3) Τα προσωπικά στοιχεία συλλέγονται από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται, από το Διαχειριστή.
(4) Η εταιρεία δεν εκτελεί  αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με δεδομένα.

Διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Αρθ. 5. (1) Ο Διαχειριστής αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για διάρκεια όχι μεγαλύτερη από την ύπαρξη του προφίλ σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή τη δημιουργία παραγγελίας μέσω της επιλογής «Γρήγορη παραγγελία». Έπειτα από τη διαγραφή του προφίλ σας, ο Διαχειριστής εφαρμόζει τις αναγκαίες ενέργειες για να διαγράψει και καταστρέψει τα στοιχεία σας, χωρίς περιττή καθυστέρηση  ή να τα ανωνυμοποιήσει (δηλ. να τους δώσει μορφή που δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά σας).
(2) Ο Διαχειριστής αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε σχέση με ηλεκτρονικές παραγγελίες που πραγματοποιήσατε, κατά το χρονικό όριο 5 ετών με στόχο την προστασία των νομικών συμφερόντων του Διαχειριστή σε δικαστικές ή διοικητικές διαφορές με χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος, ενώ τα λογιστικά έγγραφα φυλάσσονται για τη σχετική νόμιμη περίοδο.
(3) Ο Διαχειριστής σας ενημερώνει, σε περίπτωση που η διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων πρέπει να επεκταθεί με σκοπό την εκπλήρωση μιας νομοθετικής υποχρέωσης ή με σκοπό έννομα συμφέροντα του Διαχειριστή ή άλλα.

Αρθ. 6. Ο Διαχειριστής αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα των νόμιμων αντιπροσώπων των εμπορικών έταιρών του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης για το σεβασμό των νόμιμων συμφερόντων και των νομικών υποχρεώσεων του Διαχειριστή και η περίοδος αυτή μπορεί να υπερβεί τη διάρκεια της σύμβασης.

Παράδοση των προσωπικών σας δεδομένων για επεξεργασία

Αρθ. 7. (1) Ο Διαχειριστής μπορεί, ύστερα από δική του κρίση να μεταδίδει ένα μέρος ή όλα τα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους που επεξεργάζονται προσωπικά στοιχεία για την εκτέλεση των στόχων επεξεργασίας , τους οποίους έχετε δεχθεί με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).
(2) Ο Διαχειριστής σας ενημερώνει  σε περίπτωση πρόθεσης παράδοσης ενός μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες  χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
Τα δικαιώματά σας κατά τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.

Ανάκληση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Αρθ. 8. (1) Εάν δεν επιθυμείτε όλα ή ένα μέρος από τα προσωπικά σας δεδομένα να συνεχίζουν να υποβάλλονται υπό επεξεργασία από την Εταιρεία για συγκεκριμένο ή για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας, μπορείτε  ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία μέσω συμπλήρωσης της φόρμας στο προφίλ σας ή μέσω αιτήματος σε ελεύθερο κείμενο.
(2) Ο Διαχεριστής μπορεί να θελήσει να πιστοποιήσετε την ταυτότητά σας με το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ζητώντας από εσάς να συμπληρώσετε τον κωδικό πρόσβασης και το  e-mail σας για πρόσβαση στην ιστοσελίδα επιτόπου στα γραφεία της Εταιρείας ενώπιον δικού μας υπαλλήλου.
(3) Με την απόσυρση της συγκατάθεσης για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τη δημιούργια και επιβεβαίωση του προφίλ στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο λογαριασμός σας θα απενεργοποιηθεί. Φυσικά, θα έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να δείτε τα προϊόντα που προσφέρονται και να εκτελείτε παραγγελίες ως επισκέπτης ή να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό.
(4) Εάν υπάρχει δικιά σας παραγγελία η οποία βρίσκεται υπό επεξεργασία, το νωρίτερο που μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία είναι έπειτα από επιτυχής ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Δικαίωμα πρόσβασης
Αρθ. 9. (1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε από το Διαχειριστή επιβεβαίωση για το αν επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, αφού εάν είστε εγγεγραμένος χρήστης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε στο προφίλ σας τα προσωπικά δεδομένα  που παρέχετε και επεξεργάζονται για εσάς.
(2) Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, όπως και στις πληροφορίες που σχετίζονται με τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.
(3) Ο Διαχειριστής σας παρέχει, εάν ζητήσετε, αντίγραφο των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων σας σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή.
(4) Η παροχή πρόσβασης στα δεδομένα είναι δωρεάν, όμως ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει διοικητική χρέωση σε περίπτωση επανάληψης ή υπέρβασης των ζητούμενων.

Δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης
Αρθ. 10. Μπορείτε να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τα ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς άμεσα μέσω του προφίλ σας στον ιστότοπο ή με αίτηση προς το Διαχειριστή.

Δικαίωμα διαγραφήσς («να ξεχαστείς»)
Αρθ. 11. (1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το Διαχειριστή διαγραφή ενός μέρους ή όλων των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, ενώ ο Διαχειριστής έχει την υποχρέωση να τα διαγράψει χωρίς περιττή καθυστέρηση όταν υπάρχει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον αναγκαία για τους σκοπούς που έχουν συλλεχθεί ή έχουν επεξεργαστεί κατά κάποιον άλλο τρόπο
 • αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, επί το οποίο βασίζεται η επεξεργασία των δεδομένων και δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία
 • αντιτεθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανόμενων των λόγων άμεσου μάρκετινγκ και δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για επεξεργασία που να έχουν πλεονέκτημα
 • τα προσωπικά δεδομένα έχουν επεξεργαστεί παράνομα
 • τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν με στόχο την τήρηση νομικής υποχρέωσης βάσει το δίκαιο της ΕΕ ή το δίκαιο ενός κράτους μέλους, το οποίο ισχυεί για το Διαχειριστή
 • τα προσωπικά στοιχεία έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την παροχή υπηρεσιώ